Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mindflowness

1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2020 van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Mindflowness als opdrachtnemer optreedt.  In deze voorwaarden wordt onder verstaan: Zelfstandige Zonder Personeel. De deelnemer is de wederpartij van Mindflowness die een product of dienst afneemt.

 

2. INSCHRIJVING

 1. De overeenkomst c.q. inschrijving komt tot stand op het moment dat de deelnemer te kennen geeft, via e-mail, onze website, sociale media of telefoon, deel te willen nemen aan een groep, workshop of activiteit en aanvaardt dat Mindflowness een bevestiging van inschrijving stuurt. De overeenkomst wordt definitief na het verlopen van de termijn gesteld onder artikel 5.1. (annulering voorwaarden). De overeenkomst wordt ook definitief na een telefonische of persoonlijke kennismaking.

 2. De deelnemer ontvangt van Mindflowness via e-mail een bevestiging met daarin de overeengekomen afspraken, datum van een het kennismakingsgesprek, training of activiteit en opgave van de aan te leveren deelnemers gegevens. Met het verstrekken van de gevraagde gegevens aan of door deel te nemen aan een activiteit van Mindflowness, verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden op de website te hebben en gelezen en ermee akkoord te gaan.

 3. Het staat Mindflowness vrij om op basis van de door de deelnemer verstrekte gegevens, te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan de activiteit, workshop of groep.

 4. De deelnemer wordt verwezen naar de algemene voorwaarden op de website van Mindflowness.

 

3. PRIVACY

 1. De door de deelnemer verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 2. De door de deelnemer t.b.v. de training of activiteit verstrekte gegevens worden tot twee jaar na de training of activiteit door Mindflowness bewaard. Vervolgens wordt deze informatie vernietigd, met uitzondering van de informatie die Mindflowness voor wetgeving verplicht is te bewaren. In het kader van de overeenkomst tussen Mindflowness en deelnemer schrijft de wetgever voor dat debiteurengegevens zeven jaar worden bewaard op een Europese server. 

4. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De deelnemer ontvangt een digitale factuur, tenzij de factuur door derden, of anders overeengekomen, wordt voldaan. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen.

 2. Bij een eventuele incassoprocedure, komen de incassokosten voor rekening van de deelnemer.

 3. In het geval van creditering stort Mindflowness het bedrag in kwestie binnen 30 dagen na datum van de creditnota terug.

5. ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. De deelnemer heeft na acceptatie van de algemene voorwaarden 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan de training of activiteit kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. De bedenktijd van 14 dagen vervalt als de startdatum van de activiteit binnen deze termijn plaatsvindt.

 2. Bij annulering door de deelnemer aan een training of activiteit na deze bedenkperiode van 14 dagen en tot 2 weken voor de geplande aanvang, berekent Mindflowness €75 administratiekosten.

 3. Bij annulering tot 1 week voor aanvang, brengt Mindflowness de helft van het cursusgeld in rekening.

 4. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang of gedurende de activiteit, wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht. Tenzij degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven een andere – nog niet aangemelde – deelnemer voordraagt die voldoet aan de voorwaarden voor deelname (dit ter beoordeling aan Mindflowness en meedoet.

 5. Indien de deelnemer de deelname wil verzetten naar een training op andere data of locatie is dit in principe mogelijk, na overleg met en instemming van Mindflowness.

 

6. ANNULERING VAN INDIVIDUELE AFSPRAKEN 

 1. Gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprekken dienen uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak te worden geannuleerd. Bij te laat afmelden, vervalt de geplande afspraak en rekent €50.

 2. De deelnemer ontvangt na het maken van een vervolgafspraak de algemene voorwaarden en heeft vanaf dat moment 14 dagen de tijd om de individuele training of activiteit kosteloos te annuleren. De bedenktijd van 14 dagen vervalt als de startdatum van de activiteit binnen deze termijn plaatsvindt. Bij annulering door de deelnemer van een individuele training of activiteit na deze bedenkperiode van 14 dagen, maar minimaal 24 uur voor de afspraak, berekent Mindflowness €35 administratiekosten.

 3. Bij annulering door de deelnemer van een individuele training of activiteit korter dan 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak, vervalt de geplande sessie en rekent Mindflowness een sessie à €60. Voor een extra sessie of inhaalsessie wordt separaat €60 in rekening gebracht.

 

7. AFGELASTEN VAN EEN TRAINING, ACTIVITEIT OF BIJEENKOMST

 1. Mindflowness behoudt zich het recht voor wegens te weinig aanmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden trainingen of bijeenkomsten te annuleren of data te wijzigen. Mindflowness streeft ernaar de deelnemer(s) hierover 72 uur voor aanvang te informeren. In deze gevallen vindt restitutie van het betaalde cursusgeld plaats, tenzij de deelnemer besluit deel te nemen aan een andere training.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan de trainingen en activiteiten van Mindflowness is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de betreffende trainer gedeeld. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk.

 2. Indien de deelnemer onder behandeling is van een professioneel hulpverlener, zorgt de deelnemer indien nodig voor afstemming met en toestemming van deze hulpverlener voor deelname aan de training.

 3. Mindflowness verplicht zich de trainingen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Mindflowness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van Mindflowness, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Mindflowness. In geen geval is Mindflowness aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

 4. De eventuele aansprakelijkheid van Mindflowness is steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer/opdrachtgever aan Mindflowness voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 5. Mindflowness zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de deelnemer of opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

9. KLACHTENREGELING

 1. Binnen Mindflowness wordt gewerkt op basis van deskundigheid, eerlijkheid, transparantie en vertrouwen. Indien een deelnemer of opdrachtgever, alle goede intenties ten spijt, een klacht heeft kan de deelnemer dit zowel schriftelijk als mondeling kenbaar maken aan Mindflowness. Indien de deelnemer aangeeft dat de klacht schriftelijk dient te worden afgehandeld, ontvangt de deelnemer allereerst een bevestiging van de klacht. Alle klachten worden in behandeling genomen. Bij voorkeur wordt samen bekeken wat er nodig is om de klacht op te lossen. Indien de deelnemer aangeeft de klacht schriftelijk te willen afhandelen, ontvangt de deelnemer binnen zes weken een reactie op de klacht. Indien de deelnemer van mening is dat de klacht niet goed is behandeld, kan de deelnemer zich wenden tot de klachtencommissie van de betrokken therapeut, trainer of coach.

 2. Eventuele klachten over de door Mindflowness geleverde diensten dienen mondeling of schriftelijk en gemotiveerd aan Mindflowness kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer of opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.

10. COPYRIGHT EN RECHTEN

 1. Alle materialen, teksten, audio-instructies, downloads etc. die in het kader van een training, workshop of activiteit van Mindflowness worden verstrekt of die te vinden zijn op de website van Mindflowness, op sociale media, in blogs of nieuwsbrieven etc. zijn (tenzij expliciet anders vermeld op deze materialen) het exclusieve eigendom van Mindflowness en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving. Bij publicatie of citaat dient de naam van Mindflowness te worden vermeld. Gebruik door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mindflowness is niet toegestaan.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.

 • LinkedIn
 • Facebook
© Mindflowness 2020 | The extraordinay in the ordinary